ບັນຍາກາດການລົງຕິດຕາມໄວໜຸ່ມ ໜຶ່ງ ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແນວພັນຜັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮັດເຮືອນຮົ້ມ.

ບັນຍາກາດການລົງຕິດຕາມໄວໜຸ່ມ ໜຶ່ງ ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແນວພັນຜັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮັດເຮືອນຮົ້ມທີ່ຫາກໍ່ສໍາເລັດການປູກ ແລະ ກໍ່ປຸກສ້າງ ທີ່ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19”. ພາຍໃຕ້ແຜນງານ CISAC-19 ແລະ ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ European Union in Laos.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີງໄດ້ທີ່:

https://drive.google.com/file/d/1GBZiAxl6FTNiqkh0V2CATIhABhpHoedj/view?usp=share_link

https://fb.watch/i8Fo4TW05c/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *