ກອງປະຊຸມລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ວ່າງແຜນຕໍ່ໜ້າ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະມາຄົມ

ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ວ່າງແຜນຕໍ່ໜ້າ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະມາຄົມ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາສະມາຄົມຊຸດໃໝ່ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າງໄວ້ຮ່ວມກັນ😊😊😊.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *