Uncategorized

ໝວດຂອບຄວາມຄິດ

ໝວດຂອບຄວາມຄິດ ຊື່ເຄື່ອງມື ຄຳອະທິບາຍຫຍໍ້ ບົດຮຽນຈາກ ວັນອັບໂຫລດ ດາວໂຫລດ file ການອອກຈາກພື້ນທີ່ສະດວກສະບາຍ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂອບຄວາມຄິດຈະມີ 2 ແບບ ແມ່ນຂອບຄວາມຄິດແບບຍຶດຕິດ ກັບ ຂອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໂຕ. ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຂອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໂຕ ເຮັດໃຫ້ຄົນອຸທິດຕົນເອງເພື່ອສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກ ເຊິ່ງປັນຍາ ແລະ ພອນສະຫວັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ການມີຄວາມເຊື່ອແບບນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນປັບປ່ຽນຕົນເອງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນຄວາມສຳເລັດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕ້ອງມີການແປງຂອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໂຕອອກມາເປັນພຶດຕິກຳ ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຕົວເຮົາເອງຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະລົ້ມເຫຼວ, ເຮັດຜິດພາດໄດ້, ຢູ່ໃນສະພາບແບບນັ້ນຈົນກວ່າຈະເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ເຮົາຄາດຫວັງໄວ້. ໂດຍປົກກະຕິ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດຫວັງໄວ້ ມັກຈະເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຍ້ານ ບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈ ບໍ່ກ້າເຮັດ ບໍ່ກ້າຍອມຮັບກັບຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມສຳເລັດທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງຄົນທີ່ມີແນວຄິດແບບເຕີບໂຕ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປອດໄພ, ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຈະອອກມາຈາກພື້ນທີ່ສະດວກສະບາຍ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ໄດ້ທົດລອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນພື້ນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ຕິດໃຈໃນການເຮັດແບບນັ້ນ ແລະ ອອກມາຈາກພື້ນທີ່ສະດວກສະບາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍາກເລີຍ. ພັນຖິ່ນ 28/3/2022 …

ໝວດຂອບຄວາມຄິດ Read More »

ໝວດຄວາມສໍາພັນ

ໝວດຄວາມສໍາພັນ ຊື່ເຄື່ອງມື ຄຳອະທິບາຍຫຍໍ້ ບົດຮຽນຈາກ ວັນອັບໂຫລດ ດາວໂຫລດ file ເບິ່ງຄົນຈາກຈຸດແຂງ. ການເບິ່ງຄົນ ແລະ ຄິດໄປຕາມປະສົບການຂອງເຮົາ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳ ຫຼື ການສະແດງອອກຂອງເຮົາຕໍ່ກັບຄົນນັ້ນ, ແຮ່ງເຮົາຄິດລົບກັບຄົນນັ້ນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າພຶດຕິກຳຄົນນັ້ນຈະເປັນແນວໃດ ກໍ່ຈະຖືກມອງຈາກເຮົາວ່າເປັນລົບ ແລະ ເຮົາຈະປະຕິເສດໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນທີ່ມີພຶດຕິກຳຫຍຸ້ງຍາກແດ່. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຈະໃຫ້ເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງຄົນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ເຮົາຈຶ່ງໃຊ້ມຸມເບິ່ງຈາກຈຸດແຂງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເບິ່ງໄດ້ຫຼາກຫຼາຍມຸມ ຕົວຢ່າງ ເຮົາເຫັນຄົນມັກອອກຄຳສັ່ງ ຖ້າໃຊ້ມຸມເບິ່ງຈາກຈຸດແຂງ ຄົນຜູ້ນັ້ນກໍ່ອາດຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ ກໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຖ້າເຮົາຊອກຫາຈຸດແຂງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພຶດຕິກຳຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເລີ້ມເບິ່ງໃນມຸມບວກ ແລະ ສະແດງອອກຢ່າງນຸ່ມນວນ, ຈິງໃຈ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີມຸມມອງທີ່ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນຄິດໄປເອງ. ການປັບມຸມເບິ່ງນີ້ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງບວກ ແລະ ເຫັນວ່າພຶດຕິກຳທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄົນ ອາດຈະເປັນຜົນເກີດຈາກການໃຊ້ຈຸດແຂງທີ່ຫຼາຍເກີນພໍດີ. ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ພຶດຕິກຳດຽວກັນນີ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນດີໃນອີກສະຖານະການໜຶ່ງ ກໍ່ເປັນໄປໄດ້. ພັນຖິ່ນ 28/3/2022 download

ໝວດຄວາມສຸກ

ໝວດຄວາມສຸກ ຊື່ເຄື່ອງມື ຄຳອະທິບາຍຫຍໍ້ ບົດຮຽນຈາກ ວັນອັບໂຫລດ ດາວໂຫລດ file ເລື່ອງຕະຫຼົກ 3 ເລື່ອງ. ການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຂຽນເລື່ອງຕະຫຼົກ 3 ເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົວເອງ ອາດຈະເປັນພາຍໃນມື້ນັ້ນ ຫຼື ພາຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງວ່າເລື່ອງນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ. ຖ້າເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເປັນປະຈຳ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາເລີ່ມເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງສະໜຸກສະໜານ ມ່ວນຊື່ນ ຫຼາຍກວ່າການຄິດພໍ້ແຕ່ບັນຫາ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລົບກວນຄວາມຄິດຂອງເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ການເຮັດແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຊີວິດຊີວາກັບເລື່ອງມ່ວນຊື່ນທີ່ຜ່ານມາໃນອະດີດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະສົບການໃນທາງທີ່ດີຕາມມາ. ພັນຖິ່ນ 28/3/2022 download

CORE-19 project_Community Ownership for Response and Empowerment to Covid-19

Community Ownership for Response and Empowerment to COVID-19 Project (CORE-19) Project Project Location: HongSa & KeneThaow district, Xayabouly province Target Group: 10 Villages, 4 Schools, 4 Markets, 4 Restaurants, 4 Hotels, 4 Hospitals, 1 checkpoint in 2 districts: HongSa&KeneThaow, Xayabouly province Objective: strengthen the knowledge, prevention, understanding and response of the community, students, health workers and service …

CORE-19 project_Community Ownership for Response and Empowerment to Covid-19 Read More »

ການເລົ່າເລືອງຜ່ານການຂຽນບລ້ອກ.

download ໝວດ: ການສື່ສານ. ປະເພດ: ຂະບວນການ. ເວລາ: ຂະບວນການຕໍ່ເນື່ອງ. ການໝຸນໃຊ້: ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.   ບົດຮຽນການໝຸນໃຊ້ໂດຍ:  ສູນບໍລິການຄົນພິການ (DisabilityService Center “DSC”).       “ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ້ພິການ ໃນຂະບວນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການ” ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃນເປັນເລື່ອງໜື່ງໃນຂະບວນການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້. ເປົ້າໝາຍ: ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຜູ້ພິການເປີດໃຈຮັບໂອກາດທີ່ດີ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.    ຄຳແນະນຳ:          ·         ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທັງທັກສະການສື່ສານ ແລະ ການວາງຕົວທີ່ເໝາະສົມ ລວມທັງການກຳແໜ້ນ                   ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.          ·         ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ …

ການເລົ່າເລືອງຜ່ານການຂຽນບລ້ອກ. Read More »

ໝວດການສື່ສານ

ໝວດການສື່ສານ ຊື່ເຄື່ອງມື ຄຳອະທິບາຍຫຍໍ້ ບົດຮຽນຈາກ ວັນອັບໂຫລດ ດາວໂຫລດ file ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ້ພິການ ໃນຂະບວນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການ. ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃນເປັນເລື່ອງໜື່ງໃນຂະບວນການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້. ສູນບໍລິການຄົນພິການ. (Disability Service Center)“DSC” 28/3/2022 download ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ມີຄວາມພິການ ເລື່ອງ ການໃຫ້ໂອກາດລູກໄດ້ຮຽນວິຊາຊີບ. ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົບພໍ້ໃນເວລາຮັບສະໜັກຫຼືຄັດເລືອກເອົາກຸ່ມເປົ້າໝາຍມາຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ ເຫັນໄດ້ວ່າ ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ມີຄວາມພິການເອງບໍ່ຢາກອອກຈາກບ້ານເພື່ອໄປພົບປະຜູ້ຄົນ ໝູ່ເພື່ອນ ພີ່ນ້ອງ ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ບໍ່ຢາກອອກໄປຮຽນຮູ້ເມື່ອມີໂອກາດ ຍ້ອນວ່າຖືກປິດກັ້ນຈາກຄົນໃນຄອບຄົວ. ຜູ້ມີຄວາມພິການເຫຼົ່ານັ້ນ ຖືກປູກຝັງຈາກຄົນໃນຄອບຄົວດ້ວຍຄໍາວ່າ “ອາຍຄົນເດີ້, ຕົນເອງບໍ່ປົກກະຕິຄືຄົນອື່ນ, ພໍ່ແມ່ເປັນຫ່ວງ, ຢ້ານເປັນພາລະ ເຮັດຫຍັງບໍ່ເປັນ, ຢ້ານເກີດອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆ” ເປັນຕົ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ມີຄວາມພິການເສຍໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິສຸກ. ສະມາຄົມແມ່ຍິງພິການ (WWDA) 28/3/2022 download ການຮ້ອງຂໍແບບມີປະສິດທິຜົນ. ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ລົງມືປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳ ເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ ແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ ກໍ່ຈະຕີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປ …

ໝວດການສື່ສານ Read More »