ເດືອນ ທອງຈໍາປາ

ເດືອນ ທອງຈໍາປາ🍃🍃
________________________________________
ໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແນວພັນຜັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການປຸກສ້າງເຮືອນຮົ່ມ🌱🌱🌱 ຈາກໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19” ຫຼື “CORE-19” (June 22 – May 23) ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມອາຊີບໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ເຖິ່ງໂຄງການສິຈົບໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່, ຕໍ່ຍອດກິດຈະກໍາ ແລະ ຍຶດຖືເປັນອາຊີບໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວ🫶👍.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *