ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກກິດຈະກໍາສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

📸📸ພາບບັນຍາກາດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກກິດຈະກໍາສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ🍃🍃 ໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມຈໍານວນ 20 ຄົນ ເພື່ອເສີ່ມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການນໍາພາກິດຈະກໍາ ຈັດໂດຍ: Huam Jai Asasamak Association Huam Jai Asasamak Association ແລະ Phan-thin Social Enterprise ພັນຖິ່ນ/Phan-Thin Social Enterprise
__________________🍃🍃
ການເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມ-ຊາວໜຸ່ມ ໂດຍຜ່ານການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ເນັ້ນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕົວຈິງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *