ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການຄົ້ນຄວ້າແບບຊາວບ້ານ (Saoban Research)

ສໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການຄົ້ນຄວ້າແບບຊາວບ້ານ (Saoban Research)👨‍🏫🕵️‍♀️ ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ ໃນວັນທີ 12-14 ກໍລະກົດ 2023 ຜ່ານມານີ້, ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານເອງ ພ້ອມທັງເປັນການປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງສະມາຄົມອີກດ້ວຍ. ການຝຶກອົບຮົມນີ້ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ The Samdhana Institute.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *