ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຜ່ານການລົງຕິດຕາມກິດຈະກໍາ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຜ່ານການລົງຕິດຕາມກິດຈະກໍາປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມຂອງໄວໜຸ່ມກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ CORE-19  ພ້ອມທັງວາງແຜນຕໍ່ໜ້າຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນການສະໜັບສະໜູນໄວໜຸ່ມສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *