ໝວດຄວາມສຸກ

ຊື່ເຄື່ອງມື

ຄຳອະທິບາຍຫຍໍ້

ບົດຮຽນຈາກ

ວັນອັບໂຫລດ

ດາວໂຫລດ file

ການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຂຽນເລື່ອງຕະຫຼົກ 3 ເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົວເອງ ອາດຈະເປັນພາຍໃນມື້ນັ້ນ ຫຼື ພາຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງວ່າເລື່ອງນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ. ຖ້າເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເປັນປະຈຳ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາເລີ່ມເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງສະໜຸກສະໜານ ມ່ວນຊື່ນ ຫຼາຍກວ່າການຄິດພໍ້ແຕ່ບັນຫາ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລົບກວນຄວາມຄິດຂອງເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ການເຮັດແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຊີວິດຊີວາກັບເລື່ອງມ່ວນຊື່ນທີ່ຜ່ານມາໃນອະດີດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະສົບການໃນທາງທີ່ດີຕາມມາ.

ພັນຖິ່ນ

28/3/2022