“ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ-ຮຽນຮູ້ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິພາບຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2022 ເຊິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍທີມງານເຊື້ອມສານການຮຽນຮູ້, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານ Voice