ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີມງານເຊື່ອມສານການຮຽນຮູ້ (Linking and Learning Facilitation) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ພັນຖິ່ນ/Phan-Thin Social Enterprise Namjai Community Association ສະມາຄົມ ນ້ຳໃຈຊາວບ້ານ Rural Development Agency RDA. Lao Disabled Womens Development Center ສູນບໍລິການຄົນພິການ Disability Service Center in LAO PDR DSC ສະມາຄົມພັດທະນາໄມ້ປ່ອງ&ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ/Bamboo & NTFP Development Association Mettadhamma Project ໂຄງການເມດຕາທັມ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ Voice ເພື່ອອອກແບບກິດຈະກໍາ ແລະ ຂະບວນການໃນການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໃນ #ວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ 12 ສິງຫາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.