ສະໜອງແນວພັນໝາກເດື່ອຍໃຫ້ກັບຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ 12 ຄອບຄົວ ໃນ 3 ບ້ານ: ບ້ານ ນາປຸງ, ບ້ານ ກິ່ວມ່ວງ ແລະ ບ້ານ ຫ້ວຍຈ້ວງ ໃນເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກໄດ້ສະໜອງແນວພັນໝາກເດື່ອຍໃຫ້ກັບຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ 12 ຄອບຄົວ ໃນ 3 ບ້ານ: ບ້ານ ນາປຸງ, ບ້ານ ກິ່ວມ່ວງ ແລະ ບ້ານ ຫ້ວຍຈ້ວງ ໃນເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເພື່ອປັບປຸ່ງ ແລະ ຝື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວເປົ້ໝາຍ ແລະ ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ CiSAC-19 ແລະ ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ European Union in Laos

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *